ประวัติของเราคณะเทคโนโลยีการจัดการ Facalty Of Management Technology
คณะเทคโนโลยีการจัดการ ( Faculty of Management Technology) สังกัดในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 2/400-3/200 ด้านทิศตะวันออกของถนน สายสุรินทร์ - ช่องจอม ในเขตพื้นที่ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุรินทร์ เดิมเกิดจากคณะวิชา เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเกษตร คณะวิชาศึกษาทั่วไป และภาควิชาเกษตรศึกษา โดยมีลำดับการเปิดสาขาดังต่อไปนี้
การเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน
 • 2533 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) การจัดการธุรกิจการเกษตร
 • 2534 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • 2536 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจการเกษตร
 • 2540 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) การบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการจัดการ
 • 2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
 • 2545 เปิด สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบสาขาการจัดการ , การบัญชี (ปวช.) และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตร 4 ปี)
 • 2546 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี (รับผู้จบ ม. 6) ภาคสมทบ
 • 2547 เปิด สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการจัดการ - การจัดการทั่วไป การท่องเที่ยว และหลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา วิชาเอกระบบสารสนเทศ 1
 • 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี วิชาเอกการบัญชี
 • 2550 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และหลักสูตรการตลาด 4 ปี
 • 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน