เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงศ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ RMUTI Exit Exam ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวมคณะเทคโนโลยีการจัดการ จัดโดยสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยากรโดย อาจารย์ในสาขาวิชาภาษาศาสตร์