คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
044-153062 ต่อ 3005

Vision

คณะเทคโนโลยีการจัดการ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม นำวิชาการ บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่สังคมอย่างยั่งยืน

สำนักงาน


Our Contacts

145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์, 32000

โทรศัพท์ 044-153062 ต่อ 3005
โทรสาร 044-520764